•  
  •  
  •  

 

 
 

Електронен дневник

 

Електронният дневник, използван от ОУ „Христо Ботев“ – с. Брестовица е достъпен на адрес НЕИСПУО: https://oidc.mon.bg/interaction/vYFTZxRtZSWg5W-WAgCuF2.

Вход в електронния дневник:

За родители: след създадена регистрация на родител в НЕИСПУО, която се създава чрез имейла на ученика от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg

акаунт от администратора и/ или служебния акаунт

за учители и служители чрез имейла от типа: ivan.ivanov@edu.mon.bg и лична парола.

 

"Ръководство за регистрация в електронния дневник"

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Равен достъп до училищно образование в условия на криза 

Проект „ Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“ BG05M2OP001-5.001

Основно училище „ Христо Ботев“ с. Брестовица участва в:

Дейност 1- Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

При провеждане на присъствени часове, техниката се използва за обезпечаване на часовете по компютърно моделиране и информационни технологии.

Дейност 2- Обучение на учченици, включително от уязвими групи, за обучение от разстояние в електронна среда.

През учебната 2021/ 2022 г. и 2022/ 2023 г. са сформирани групи с по 26 ученици от I клас и са проведени краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи.